Regulamin

REGULAMIN KIERMASZU

 

podczas XLVI SKIERNIEWICKIEGO ŚWIĘTA KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW
w dniach 16-17 września 2023 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kiermasz jest integralną częścią XLVI SŚKOiW. Organizatorem Kiermaszu jest Pływalnia Miejska NAWA Sp. z o. o. z/s w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A, 96-100 Skierniewice, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi - Nr KRS 0000 21 13 02, NIP 836-13-31-395, REGON 750 051 324.

2. Dysponentem terenu, na którym odbywa się Kiermasz SŚKOiW jest wyłącznie Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o. o. z/s w Skierniewicach.

3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW określają łącznie Regulamin Kiermaszu XLIV SŚKOiW oraz Karta Rezerwacji Stoiska, która jest jednocześnie umową. Klient rezerwując stanowisko handlowe oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

 1. TERMINY REZERWACJI I SPRZEDAŻY POWIERZCHNI

1. Od 4 sierpnia 2023 r. od godziny 9:00 do 10 września 2023 r. do godziny 24:00 – sprzedaż powierzchni poprzez elektroniczny system rezerwacji na stronie: nawa-swietokwiatow.pl.

2. Od 11 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. – sprzedaż powierzchni handlowych drogą telefoniczną : +48 512 178 899 w godzinach 8:30 – 15:30.

3. Od 28 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. – sprzedaż osobista powierzchni w siedzibie Pływalni Miejskiej NAWA, ul. B. Prusa 6 A , 96-100 Skierniewice w godzinach 8:30 – 15:30.

4. W dniach 16 – 17 września 2023 r. – sprzedaż powierzchni wyłącznie na terenie Kiermaszu SŚKOiW ze zwyżką 20%.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji z przyczyn organizacyjno-technicznych.

6. Organizator zastrzega sobie każdorazowo prawo do wskazania numeru i miejsca stoiska. Fakt odmowy przyjęcia wskazanego numeru i miejsca stoiska jest jednoznaczny z rezygnacją z rezerwacji miejsca.

 

III. ZASADY REJESTRACJI W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REZERWACJI

1. Każdy Klient chcący dokonać rezerwacji stoiska handlowego zobowiązany jest do zarejestrowania się w elektronicznym systemie rezerwacji dostępnym na stronie: nawa-swietokwiatow.pl. Rejestracja nie jest równoznaczna z rezerwacją stoiska handlowego.

2. Dokonać rejestracji może osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą lub rolnik ryczałtowy (według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy vat zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych).

3. Osoby fizycznie nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej nie mają prawa do zakupu miejsc handlowych.

4. Nabywca wyraża zgodę na: przesłanie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej, na wskazany adres e-mail lub wysyłkę paragonu fiskalnego na adres podany podczas rejestracji - listem poleconym (Poczta Polska), odbiór osobisty.

 

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Za wybraną rezerwację stoiska handlowego można dokonać płatności kartą płatniczą lub szybką płatnością online poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (potwierdzenie rezerwacji zostanie wykonane w momencie otrzymania z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

Status realizacji zamówienia aktualizuje się w przeciągu 5 minut od dokonania transakcji i może posiadać następujące statusy:

 • PayU Transakcja Oczekuje - status informuje że transakcja nie została dokończona przez serwis PayU

 • Oczekujące - płatność dokonana prawidłowo / zaakceptowana przez PayU, zamówienie czeka na realizację

 • W Trakcie Realizacji - zamówienie przyjęte do realizacji

 • Anulowane - transakcja odrzucona / porzucona

Regulamin dotyczący płatności online znajduje się na stronie PayU podczas dokonywania płatności.

2. Niepotwierdzona (nieopłacona) rezerwacja jest aktywna przez  60 minut. Jest to czas na dokonanie płatności online. Rezerwacja po tym czasie automatycznie zostanie anulowana, miejsce na placu zostanie zwolnione i będzie możliwe do zarezerwowania dla osób trzecich. Jeśli potwierdzenie płatności z systemu PayU zostanie wykonane po wymaganym czasie, to środki zostaną zwrócone klientowi następnego dnia roboczego.

 

V. POLITYKA ZWROTÓW

1. Wystawca ma prawo do anulowania uczestnictwa w imprezie pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Pływalni Miejskiej NAWA Sp. z o. o. z/s w Skierniewicach w terminie nie przekraczającym 21 dni przed datą rozpoczęcia SŚKOiW. Otrzymuje wówczas zwrot w wysokości 100% należnej kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora dotyczące obsługi płatności.

2. W przypadku, gdy Wystawca anuluje uczestnictwo w terminie nie przekraczającym 10 dni przed datą rozpoczęcia SŚKOiW, wówczas zwrot wynosi 50% (pomniejszony o koszty poniesione przez Organizatora dotyczące obsługi płatności), natomiast po przekroczeniu powyższego terminu nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.

3. Za datę anulowania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Pływalni Miejskiej NAWA Sp. z o. o. z/s w Skierniewicach.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z winy Klienta zwrot wpłaconej kwoty zostanie pomniejszony o koszty poniesione przez Organizatora dotyczące obsługi płatności.

5. W przypadku innych problemów z rezerwacją miejsc handlowych należy skontaktować się z Organizatorem.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres spółki Pływalnia Miejska Nawa Sp. z o.o. z/s w Skierniewicach (ul. B. Prusa 6A, 96-100 Skierniewice)

2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie do 30 dni roboczych.

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Organizator decyduje o rodzaju asortymentu na danej ulicy (każdy asortyment posiada określone numery stoisk) i tym samym przydziela powierzchnię handlową według posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.

2. Organizator zastrzega sobie wyłączenie stoiska ze sprzedaży bez podania przyczyny.

3. Jeden Zamawiający może wykupić łącznie max. 15 modułów (o powierzchni 2 mb wzdłuż ulicy) na terenie Kiermaszu SŚKOiW.

4. Zamawiający może wykupić max. 7 kW mocy na jednym przyłączu elektrycznym. Opłata za energię elektryczną pobierana jest według aktualnego Cennika Organizatora.

5. Zamawiający może korzystać z wykupionej mocy tylko na miejscach handlowych widniejących w Jego Karcie Rezerwacji Stoiska i nie ma prawa udostępniać zakupionej energii elektrycznej innym Wystawcom.

6. Każdy Klient zamawiający energię elektryczną zobowiązany jest do podpisania Protokołu podłączenia energii elektrycznej.

VIII . ZASADY OGÓLNE

1. Stoiska handlowe znajdują się wyłącznie w miejscach o numerach zgodnymi z tymi, które są wpisane w Karcie Rezerwacji Stoiska.

2. Towary nie mogą być wystawione poza obręb stoiska i umieszczane w ciągu komunikacyjnym.

3. O odległości stoiska w głąb ulicy decyduje Organizator uwzględniając zasady prawidłowej komunikacji. Wykaz odległości znajduje się na: nawa-skierniewice.pl/sskoiw.

4. Sprzedaż artykułów musi być zgodna z branżą wymienioną w Karcie Rezerwacji Stoiska (sprzedaż artykułów innych niż deklarowane w Karcie powoduje utratę pozwolenia na handel bez zwrotu kosztów rezerwacji i ewentualnego odszkodowania oraz automatycznie skutkuje koniecznością opuszczenia miejsca rezerwacji).

5. Kartę rezerwacji stoiska (wydrukowaną z elektronicznego systemu sprzedaży) należy posiadać podczas handlu i okazywać na prośbę osób upoważnionych do kontroli.

6. Wszelkie akcje promocyjno-reklamowe prowadzone poza wyznaczonym stoiskiem na terenie Kiermaszu wymagają zgody Organizatora i mogą być prowadzone wyłącznie za jego zgodą oraz opłatą według cennika.

7. Właściciele i/lub obsługujący stoisko zobowiązani są do posiadania niezbędnej dokumentacji do prowadzenia danej działalności oraz odpowiedniego (zgodnie z przepisami) wyposażenia stoiska.

8. Każdy handlowiec zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w obrębie własnego stoiska, a prowadzący stoiska gastronomiczne również w bezpośredniej bliskości stoisk.

9. Zakazane jest przekazywanie w jakiejkolwiek formie prawnej praw do stoiska handlowego osobom trzecim pod rygorem utraty rezerwacji.

10. Handlowcy zobowiązani są w dniu zakupu stoiska do zapłacenia kaucji zwrotnej (200 zł – 1 szt.) za stojaki na śmieci, umieszczony według planu stoisk. Stojak musi być udostępniony przez cały czas trwania sprzedaży wraz z workiem na śmieci.

Worki na śmieci pobrać można w Punkcie Informacyjnym SŚKOiW przy ul. Żwirki (róg ul. Żwirki i Gałeckiego) od dnia 16 września 2023 r. od godziny 6:30. 1 stojak - 4 worki.

11. Zwrot stojaków i odbiór kaucji odbywa się:

 • W Punkcie Informacyjnym dla handlowców w dniu 17.09.2023 r. do godz. 22:00.

 • W siedzibie Organizatora tj. w PM NAWA Sp. z o. o. przy ul. B. Prusa 6a w Skierniewicach w dniach: 18.09.2023 r. w godz. 7:30-15:30.

Brak zwrotu stojaków we wskazanych wyżej terminach skutkuje przepadkiem kaucji.

12. Wszelkiego rodzaju śmieci, odpadki i nieczystości muszą być składowanie tylko w workach od Organizatora. Worki winny być związane i pozostawione przy stoisku (dotyczy tylko ulic) po zakończeniu handlu lub włożone do dużych pojemników na śmieci na wózkach lub do kontenerów. Inne odpadki, których nie można składować w workach, muszą być wrzucone do kontenerów i wózków. W celu „zmniejszenia gabarytów” śmieci prosi się o należytą ich segregację i wstępne zgniatanie lub składanie – dotyczy to głównie różnego rodzaju kartonów, skrzynek itp.

13. Zabrania się podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie. Zgodę na używanie agregatów prądotwórczych wydaje Organizator.

14. Wszelkie poprawki i uzupełnienia na karcie mogą być nanoszone jedynie przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione.

15. Ewentualne zapytania i uwagi prosimy kierować do Organizatora bądź zespołów kontrolnych upoważnionych przez Organizatora pod numerami telefonów: 46 833 89 69 lub kom.: 512 178 899.

16. Zabezpieczenie stoisk handlowych należy w każdym czasie wyłącznie do ich właścicieli i w tym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (w przypadku epidemii SARS-Co V-2 w Polsce)

1. Wystawca na swoim stoisku ma obowiązek zapewnić konieczne środki ochrony osobistej dla obsługi stoiska (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące) tym samym wymagany jest obowiązek pracy na stoiskach w ww. środkach ochrony.

2. Wystawca ma obowiązek zapewnić na terenie swojego stoiska handlowego środki dezynfekujące dla odwiedzających jego stoisko.

 

X. REZYGNACJA BĄDŹ ODWOŁANIE IMPREZY

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bądź jej ograniczenia w sytuacji wystąpienia lub nasilenia sytuacji epidemiologicznej lub innej zagrażającej zdrowiu na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej lub na terenie Miasta Skierniewice i wówczas dokonana jedynie zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji miejsca, natomiast podmiotowi dokonującemu rezerwacji nie przysługuje żadne roszczenie, z tytułu utraconych korzyści na skutek odwołania imprezy.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi utratą pozwolenia na handel bez zwrotu opłat.

 

XI. INFORMACJE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych są:

- w zakresie całości (z wyłączeniem jedynie punktu poniżej – realizacja płatności) - Pływalnia Miejska NAWA Sp. z o. o., ul. B. Prusa 6A, 96-100 Skierniewice, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi - Nr KRS 0000 21 13 02, NIP 836-13-31-395, REGON 750 051 324 - dalej „Administrator”;

- w zakresie realizacji płatności – PayU S.A. z/s w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495 – dalej „Współadministrator”

 1. Z Administratorem można się skontaktować, oprócz formy pisemnej na adres siedziby, także poprzez adres email: [email protected], lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 506 577 332.

 2. Inspektorem Danych Osobowych jest radca prawny Kamil Suplewski[email protected], tel. + 48 506 577 332.

 3. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Administratora,

 2. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości;

 3. Art. 6 ust.1 lit. d) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

 4. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;

 5. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

 1. Przetwarzaniu podlegają następujące dane:

- identyfikator z bazy nadany każdemu kontu użytkownika

- last_ip - IP z którego ostatnio łączyć się ten użytkownik

- Imię

- Nazwisko

- email

- numer telefonu

- typ konta (Rolnik lub Konto Firmowe)

- NIP dla konta firmowego- REGON lub Pesel dla Rolnika

- Nazwa Firmy, ulica, kod pocztowy oraz miasto

- Czy użytkownik zaakceptował regulamin

- data i godzina ostatniego logowania danego użytkownika

 1. Informacje dotyczące używanych plików cookies i danych dzięki nim przetwarzanych znajdują się w Polityce cookies zawartej na stronie: nawa-swietokwiatow.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane są z uwagi na ich niezbędność do wykonania usług i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W takim wypadku wykonanie usług przestanie być możliwe. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, kurierskie, pocztowe, etc., wyłącznie w związku z realizacją w/w celów, a także podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Podwykonawcami będą w szczególności:

   • PayU S.A. z/s w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495 – w celu realizacji płatności elektronicznych.
   • OVH Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław, KRS: 0000220286 REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556 – dostawca serwera dla domeny www znajdującego się fizycznie na terenie RP pod jurysdykcją prawa krajowego i UE, oraz dostawca serw
era VPS do celu archiwizacji danych znajdujący się w Strasburgu (Republika Francuska) pod jurysdykcją prawa Republiki Francuskiej i UE.
   • Cloudflare Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA - ochrona przed atakami oraz zapewnienie certyfikatu SSL.
   • Link Mobility Poland Sp. z o.o. z/s w Gliwicach, ul. Toszecka 101 44-100 Gliwice, NIP 9691566736, REGON 241520885 i KRS 0000350201 – wysyłka sms do użytkowników.
   • Google Inc: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone – funkcje analityczne.
   • Główny Urząd Statystyczny - al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa – pobieranie danych adresowych z publicznych rejestrów za pomocą numeru NIP podanego przez użytkownika

 1. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit.e) lub f) RODO.

 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, ani nie będą przekazywane do Państw Trzecich, za wyjątkiem ochrony informatycznej i danych analitycznych określonych w pkt 6.

 3. W przypadku, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są m.in. w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Pływalni Miejskiej NAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 maja 2018 roku, dostępnej w siedzibie Administratora, oraz można je uzyskać poprzez kontakt z Administratorem i Współadministratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.